RODO

INSBUD sp. z o. o.
ul. Drzymałowo 44
62-067 Rakoniewice
NIP 9231597913
Regon 411532150
KRS 0000171315

Obowiązek informacyjny zgodny z RODO

1. Administratorem danych osobowych jest:
INSBUD sp. z o. o. z siedzibą przy ulicy Drzymałowo 44, 62-067 Rakoniewice. 

2. Przetwarzane dane osobowe:

a) Sprzedaż i zakup wyrobów hutniczych.
Podmioty, których dane dotyczą: kontrahenci, potencjalni kontrahenci, jaki i ich pracownicy oraz osoby z nimi współpracujące.
Przetwarzane dane: imiona, nazwiska, dane służbowe, dane kontaktowe, dane adresowe, numery rachunków bankowych, dane rejestrowe i ewidencyjne (PESEL, nr dowodu osobistego lu paszportu kierowcy, a także numer prawa jazdy kierowcy).

b) Prowadzenie przedsiębiorstwa.
Przetwarzane dane osobowe w ramach codziennej obsługi przedsiębiorstwa. Podmioty, których dane dotyczą, to podmioty kontaktujące się z firmą, jak i ich pracownicy oraz osoby z nimi współpracujące. Dotyczy też osób przebywających na terenach oraz budynkach w związku z monitoringiem wizyjnym.
Przetwarzane dane: imię, nazwisko, dane kontaktowe, dane adresowe, dane rejestrowe i ewidencyjne, numery rejestracyjne pojazdów wjeżdżających na teren, obraz monitoringu wizyjnego.

c) Rekrutacja dla osób ubiegających się o zatrudnienie.
Przetwarzane dane osobowe udostępnione przez osobę rekrutowaną: imię, nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe, dane adresowe, dane o wykształceniu, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, uprawnienia zawodowe. Dane osobowe w ramach procesu rekrutacji pozyskiwane są na podstawie udzielonej zgody.

3. Pozyskanie danych.
Przetwarzane dane osobowe przekazywane są bezpośrednio przez osoby, których dane dotyczą, lub pobrane są z powszechnie dostępnych źródeł.

4. Odbiorcy danych.
Przetwarzane dane osobowe, w tym przez osoby upoważnione możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzały w naszym imieniu:
– podmioty pośredniczące w zawieranych przez nas transakcjach,
– podmioty świadczące usługi doradcze, konsultacyjne, informatyczne, pomoc prawną, podatkową,
– podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską,
– banki, w przypadku konieczności prowadzenia rozliczeń,
– organy państwowe lub samorządowe,
– firmy transportowe i firmy spedycyjne,
– agencje celne,
– ubezpieczyciele,
– sądy,
– komornicy,
– biura informacji gospodarczej.

5. Czas przechowywania danych.
Dane przetwarzane są przez czas niezbędny aby osiągnąć cel przetwarzania. Po zakończeniu go, dane zostają zarchiwizowane zgodnie z obowiązującymi.

6. Uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych i dobrowolność podania danych.
Osoby, których dane dotyczą mają prawo do: sprostowania, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania stosownie do złożonego wniosku, dostępu do danych, przeniesienia danych, wniesienia sprzeciwu.

7. Brak zautomatyzowanego podejmowania decyzji.
Dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania).

W imieniu INSBUD sp. z o. o.
Prezes Zarządu
Kamil Jankowiak